Visie en Missie

Kernwaarden: vertrouwen - verantwoordelijk - betrokken - creatief - bloei

 
  1. Brede school
De Springplank is een brede school. We vinden het essentieel om samen te werken met partners: LPSBreek-4U, Kinderopvang & BSO, Stichting Peuterspeelzalen Bergen op Zoom. We kiezen bewust voor integratie omdat deze via een totaalaanbod ten goede komt aan de kinderen die de school, de overblijf en kinderopvang bezoeken.
 
  1. Vertrouwen
Werken vanuit vertrouwen is de belangrijkste kernwaarde van De Springplank. Hierop is onze werkwijze en omgang met elkaar gebaseerd. Daarmee bedoelen we de contacten en communicatie met kinderen, ouders, externen en onderling. Vanuit vertrouwen ontstaat sociale veiligheid. Wij hanteren als uitgangspunt dat ontwikkeling pas goed mogelijk is als er sprake is van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Bij de keuze die we maken, bijvoorbeeld bij onderwijsvernieuwing, proberen we te werken vanuit deze kernwaarde. Het is voor ons de basis.
  1. Verantwoordelijk - Betrokken - Creatief - Bloei
 
De onderliggende kernwaarden zijn:

Verantwoordelijk: werken vanuit vertrouwen betekent voor ons dat we onze verantwoordelijkheid krijgen én nemen. We proberen dit vooral ook bij kinderen te stimuleren. Het vraagt om een actieve en positieve houding.
 
Betrokken: Hoge betrokkenheid is nodig, als je wilt werken vanuit vertrouwen. Betrokken zijn bij het wel en wee van kinderen, ouders, maar ook bij het werk. Het vraagt om enthousiasme en inzet.
 
Creatief: Ruimte krijgen en nemen om creatief te denken. We willen kinderen leren om ondernemende kritische en creatieve wereldburgers te zijn. Staan op eigen benen, vanuit autonomie, bewustzijn en dan creatieve keuzes maken.
 
Bloei: we willen een organisatie zijn met veel warmte waarin kinderen tot bloei komen. Er is een fijne sfeer en welgemeende belangstelling voor elkaar. Ieder kind en iedere volwassene mag zijn zoals hij/zij is. De mens staat duidelijk centraal. Op De Springplank is niemand een nummer.