De medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad praten en beslissen personeelsleden en ouders mee over belangrijke zaken die op school spelen. Op deze manier kunnen zij invloed uitoefenen op het beleid van de school. Het gaat bijvoorbeeld om de vakantieregeling, groepsindeling, schoolgids, taakverdeling etc.
Maar de MR mag ook zelf met initiatieven komen waarvan ze denken dat die de school en het onderwijs ten goede komen.
 
Het personeel kiest de personeelsvertegenwoordigers in de MR en ouders kiezen de
Oudervertegenwoordigers. Iedereen op school mag zich kandidaat stellen
voor de MR (passief kiesrecht) en iedereen op school heeft het recht een stem uit te
brengen op een MR-lid (actief kiesrecht).
 
In de medezeggenschapsraad van De Springplank hebben 2 ouders en 2 personeelsleden zitting. Onze MR bestaat uit de volgende leden:
  • Oudergeleding
    Lotte Tits, moeder van Tess en Guus Blaaubeen
    Nienke Hoogerbrugge, moeder van Renske Janssen
  • Teamgeleding:
    Alexandra de Krom en Esther Buijs

MR-leden hebben een zittingsduur van 3 jaar. Er is een rooster van aftreden.
Zodra zich een vacature voordoet, wordt gezocht naar nieuwe kandidaten. Indien zich meerdere kandidaten melden, worden er verkiezingen gehouden.
 
De MR gaat over het algemeen belang en het beleid van de school en is er dus niet voor individuele gevallen of conflicten. Heeft u een vraag, idee, suggestie of probleem dat u graag met de MR zou willen delen of bespreken, spreek dan direct één van de MR leden aan of mail naar mr.despringplank@lpsnet.nl

De  notulen van de medezeggenschapsraad zijn ter inzage voor ouders. Wilt u een vergadering bijwonen? Dat kan...neem voor inzage in notulen of een vergadering bijwonen contact op met de voorzitter Alexandra de Krom.
 
Voor de school overstijgende zaken is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze raad bestaat uit 7 personen, waarvan één ambtelijk secretaris. De GMR geeft advies of verleent instemming in zaken zoals: beleidsstukken, klachtenregeling, boven schoolse regelingen e.d. aan de centrale directie van de Lowys Porquinstichting.