Over de Springplank

Basisschool De Springplank, ressorteert onder de Lowys Porquinstichting en is een school met ongeveer 190 leerlingen en 24 personeelsleden. De school ligt aan de rand van wijk 'De Beek' aan de Burgemeester Elkhuizenlaan. Naast leerlingen in de wijk bezoeken ook kinderen uit de andere wijken van Halsteren en uit Lepelstraat onze school. 
De Springplank is van oorsprong een protestant-christelijke basisschool. De populatie is echter een afspiegeling van de wijk en de omgeving. We besteden aandacht aan de christelijke geloofstraditie door het dagprogramma met de kalendermethode Trefwoord, welke ook op alle rooms-katholieke scholen binnen onze stichting wordt gebruikt.
Daarnaast trachten we om zo nu en dan een verbinding te leggen naar de protestantse gemeente van Halsteren. Alle kinderen volgen dit programma en eigen meningen en geloofsovertuigingen worden uiteraard gerespecteerd.

Als je onze school binnenstapt valt meteen de fijne sfeer op die er is. Kinderen en ouders zijn welkom en we maken ons sterk voor de veiligheid van alle kinderen. Ouders/verzorgers kunnen hun kind(eren) met een gerust hart achterlaten op onze school.
De leerkrachten zijn vriendelijk en gaan respectvol om met kinderen, ouders en elkaar. Er wordt hard gewerkt. Onder schooltijd valt meteen op dat er rust en orde is. We vinden het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een rustige, opgeruimde en kindvriendelijke omgeving. Dat laatste houdt in dat overal werk van kinderen te zien is en dat de lokalen als een uitdagende leeromgeving zijn ingericht.
De respectvolle houding vragen we ook van kinderen en ouders/verzorgers. Als kinderen daar moeite mee hebben worden ze extra begeleid. 

De onderwijsinspectie beoordeelt de school als een 'Groene School' Dat houdt in dat de school het vertrouwen heeft van de inspectie en dat de kwaliteit van een goed niveau is.  We gebruiken moderne onderwijsmethodes en in de afgelopen jaren is veel energie gestoken in de ontwikkeling tot een adaptieve school. Adaptief onderwijs sluit aan bij de onderwijsbehoefte van kinderen. Vooral is ingezet op een positief pedagogisch klimaat, doorgaande lijnen zoals het dagritme en in meervoudige instructievormen en vormen samenwerkend en coöperatief werken. Aansluitend op de voorwaarden voor onderwijs hebben we in de afgelopen jaren vorm en inhoud gegeven aan het divergent leren: kinderen ontwikkelen zich als ondernemende, kritische en creatieve denken jonge mensen die zich staande kunnen houden en kunnen doorgroeien in een snel veranderende digitale wereld. 

De leerlingenzorg is van hoog niveau.  Nelly van Dongen en Barbara Dierink, intern begeleiders, coördineren de zorg aan kinderen. Extra zorg vindt zowel plaats aan kinderen die uitvallen als aan kinderen die bovenmatig presteren. De zorg vindt plaats op leergebied, gedrag en op groepsniveau.

Ouders hebben een prominente rol in de school. De mening van ouders is belangrijk en belangrijke beslissingen omtrent het beleid worden besproken met de ouders van de medezeggenschapraad en het ouderpanel.
De ouderraad is vooral actief bij de ondersteuning en de organisatie van de activiteiten gedurende het hele schooljaar. De ouderraad wordt ondersteund door tal van actieve vrijwillige ouders/verzorgers.

Ontwikkeling staat voorop. Voor kinderen, maar ook voor leerkrachten en de school.
Dit betekent dat we voortdurend leren en willen vernieuwen. Leren, ontwikkelen en vernieuwen gebeurt indivueel én in teamverband.

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op