Ouderbijdrage en kosten activiteiten

Ouderbijdrage 
De ouderraad draagt zorg voor de financiën om diverse activiteiten te bekostigen. Het gaat hier om activiteiten en traktaties voor de kinderen waarvoor geen regulier budget is opgenomen in de schoolkas (de rijksvergoeding voorziet niet in deze kosten). De kas van de oudervereniging wordt gevuld door de opbrengst van oud papier, inzamelen van kleding en frituurvet. De belangrijkste bron van inkomsten is echter de ouderbijdrage. Deze bijdrage is wettelijk gezien vrijwillig. Dat houdt in dat we niemand kunnen verplichten deze bijdrage te betalen. In de praktijk zijn we echter wel afhankelijk van de bijdrage van de ouders om de activiteiten te kunnen bekostigen. Daarom doen we een vriendelijk doch dringend beroep op alle ouders/verzorgers om de bijdrage tijdig te voldoen. Ieder jaar ontvangen alle ouders hierover een brief. De ouderbijdrage is vastgesteld op € 30 euro per kind. Ouders van kinderen die na 1 januari in het schooljaar in stromen betalen de helft van de ouderbijdrage.

De ouderbijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer  NL72RABO0128006846 ten name van Oudervereniging Basisschool De Springplank onder vermelding van de voor- en achternaam van het oudste kind van het gezin op De Springplank.

 
Kosten schoolreis, schoolkamp groep 8
Voor enkele activiteiten vraagt de school nog een extra vrijwillige bijdrage. De bijdrage voor de schoolreis wordt geïnd door de ouderraad. Voor betaling van de kosten voor schoolkamp en excursie ontvangen de betreffende ouders/verzorgers een brief.
                                 
Schoolreis - In het afgelopen jaar bedroeg de eigen bijdrage €17,50  per kind. De prijs kon relatief laag gehouden worden, omdat de opbrengst van het oud papier, kleding en frietvet hieraan wordt besteed. Indien de opbrengst van deze inzameling tegenvalt of wegvalt, zal de ouderraad genoodzaakt zijn de prijs te verhogen. 

 Schoolkamp groep 8-  Nader te bepalen. In het vorige schooljaar was de bijdrage € 75,- per kind.
 

Stichting leergeld
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles op bijvoorbeeld het CKB. Zelf de kosten die school soms met zich meebrengt (schoolmateriaal, excursies, schoolkamp e.d.) zijn voor steeds meer ouders niet meer op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening. Zij kunnen echter wel rekenen op de steun van Stichting Leergeld. Als ouders een aanvraag indienen voor bekostiging van (buiten-)schoolse activiteiten komt een medewerker van de stichting op bezoek om de mogelijkheden te bespreken. Stichting Leergeld Bergen op Zoom werkt binnen de regio Bergen op Zoom, dat wil zeggen met inbegrip van de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht. Voor meer informatie kunnen ouders terecht bij Stichting Leergeld Bergen op Zoom, Postbus 103, 4600 AC te Bergen op Zoom, telefoon 0164-262912.